ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

25 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับโครงการ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายดังนี้

 

ปรัชญา

สร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

 

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”

คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญาขององค์กร 

ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ หมายถึง จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

 

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จิตอาสา สู้งานรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้

3. ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามความต้องการของพื้นที่

4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน