https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

JPTOTO

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Hot News