กิจกรรมการสำรวจความต้องการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2557

6 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดน : โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท4 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ