กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561

14 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ และรองกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ได้กล่าวโอวาทแก่ครูและนักเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน  3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4  ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา บ้านไบก์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านบรรณารักษ์ ให้กับครูและนักเรียนในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของครูและนักเรียนตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย