โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (บริการวิชาการ) ปีการศึกษา 2558

5 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการพระราชดำริฯ (คณะครุศาสตร์)

        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมีการดำเนินงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด