โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2560

5 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการพระราชดำริฯ (คณะครุศาสตร์)

      โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างปี 2559 กับปีการศึกษา 2560 มีลักษณะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด