โครงการพัฒนาทักษะด้านการสอนศิลปศึกษาให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560

5 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการพระราชดำริฯ (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)

      โครงการพัฒนาทักษะด้านการสอนศิลปศึกษาให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 50,000 บาท มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนศิลปศึกษาให้แก่ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนการสอนศิลปะที่เน้นการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ และพัฒนาศักยภาพในหลากหลายมิติแก่ครูผู้สอนศิลปะของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.เพื่อให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมและสังเกตการณ์ในเรียนรู้ด้านการสอนศิลปศึกษาของครูผู้สอนศิลปะในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสังกัดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบราแง อาคาร 24 สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับอนุเคราะห์จาก ผบ.ร้อย กก.ตชด.44(442) ในการส่งครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสังกัดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด