https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

JPTOTO

โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559

โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559

5 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการพระราชดำริฯ (สำนักวิทยบริการฯ)

      โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 218,000 บาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักทางบรรณารักษศาสตร์แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด