กิจกรรมจัดเตรียมสื่อทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับตกแต่งห้องสมุด ประจำปี 2557

14 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 57 ทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดเตรียมสื่อทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับตกแต่งห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ