กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาห้องสมุดใน "โครงการตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า(ศปก.ตร.สน.)"

15 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 ทางอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับทีมงานสำนักวิทยบริการฯ และนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ปี 2 จำนวน 22 คน ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาห้องสมุดใน "โครงการตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า(ศปก.ตร.สน.)"   เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก.ตร.สน.) ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ “ราชภัฏอาสา ทำดีเพื่อแผ่นดิน" กิจกรรมอบรมและพัฒนาห้องสมุดดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้พัฒนาบุคลากรของ ศปก.ตร.สน. ให้มีความรู้ทางด้านบรรณารักษ์และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรม 15 คน