กิจกรรมจัดเตรียมสื่อทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ ปี 2561

September 5, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561 ได้ดำเนินการจัดเตรียมสื่อทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ4 โดยบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ และนักศึกษาจิตอาสา ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา