การเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯและคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ทรงทอดพระเนตรห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตระเวนชายแดน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้