โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2559

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการพระราชดำริฯ (คณะครุศาสตร์)

        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ มีลักษณะเป็นการพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 60 คน ดำเนินการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจำนวน 2 เครือข่าย และเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด