วัตถุประสงค์ของโครงการ

19 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ ดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาการสร้างสรรค์และการสื่อสาร สามารถใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยหลักคุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างมูลค่าและทุนทางสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำให้แก่ท้องถิ่นและสังคม

3. ผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู

4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานชีวิตที่ดี มีความพอเพียง มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายดังนี้

1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่น

2. การบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคมการสร้างประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล

4. เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ นำสังคม พร้อมเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น