ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งฯ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท