ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งฯ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560

20 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท