กิจกรรมสำรวจห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4

20 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศ นำโดยนางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ และทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดระบบทางด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการสำรวจความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง