จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 3-4 ม.ค. 61 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี

      โดยมีอาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ คุณนูสีลา  ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เดินทางไปจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้