กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับเสด็จฯ

15 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยมีนางสาวนูสีลา  ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เดินทางลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับเสด็จฯในครั้งนี้