รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มันเศรษฐวิทย์ อาจารย์สาขาปฐมวัย อาจารย์จารุณี การี และ นางสาวพัครู ดีเยาะ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ หมู่ 4 บ้านบูกาลาแลแม ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ทรงทอดพระเนตรห้องสมุด (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา