กิจกรรมการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

26 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 21-22 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นำทีมโดยอาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ คุณวธนัน ถ้วนถวิล ตำแหน่ง ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา พันตำรวจโทพงศธร แก้วศรีพุฒ ครู (สบ2) กองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 เป็นคณะกรรมการคัดเลือกห้องสมุดต้นแบบ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่คัดเลือกห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ๒ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสังวาลย์วิท๔ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต