ผลการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ "สำหรับพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต"

8 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 8 มี.ค.62  ณ ห้องประชุม (หลูหุ้ย) ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ "สำหรับพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต" และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะและเข้าร่วม การประกวดโครงการในครั้งนี้
        โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตอย่างยั่งยืนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู จำนวน 12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 36 คน 

 

ผลการประกวด
รางวัลที่ 1  ได้แก่
1...โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์
รางวัลที่ 2  ได้แก่
2...โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสังวาลย์วิท 4
รางวัลที่ 3  ได้แก่
3...โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
รางวัลชมเชย  ได้แก่
4...โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2
5...โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ