กิจกรรมการติดตามประเมินผลและจัดทำการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประจำปี 2562

17 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นำทีมโดยหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและจัดทำการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : กิจกรรมที่ 5 พัฒนาต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4  ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี