กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์

7 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นำทีมโดยหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ บ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ บ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี