ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์

15 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 28-31 มกราคม 2563 อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ บ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ บ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้