รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ

21 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงเช้า) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ บ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เฝ้ารับเสด็จฯ ดังนี้ อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ นางสาวนูสีลา ยูมะโซ รก.หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          (ช่วงบ่าย) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เฝ้ารับเสด็จฯ ดังนี้ อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ และนางสาวพัครู ดีเยาะ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ