การจัดประชุมแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

17 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มรย.จัดประชุมแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ตัวแทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET) ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา