สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ จชต.

2 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        วันนี้ (31 ต.ค.63) ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาในการทดสอบ เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (ค่ายพญาลิไท) จำนวน 12 โรงเรียน

        อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.ยะลา กล่าวว่า การอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในส่วนของครูและนักเรียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 จำนวน 4 สาระวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จากมาตรฐานตัวชี้วัดสู่การจัดการเรียนรู้ของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  

      เป้าหมายสำคัญ คือ เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ำนวน 11 โรงเรียน และ 1 ศูนย์การเรียนรู้ โดยจะอบรมให้แก่ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 20 ธันวาคม 2563 จำนวน 56 คน และจัดอบรมให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 5 มีนาคม 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 285 คน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 จะเน้นเนื้อหาที่จะต้องใช้ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีถัดไป และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะเน้นติวข้อสอบที่จะใช้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบและเป็นการเตรียมตัวเข้าสอบโดยมีค่าเป้าหมายร้อยละ 80 และต้องได้คะแนนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 คะแนนจากผลการสอบในปีที่ผ่านมา