กิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      

      เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม : พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

      โดยมีคุณนูสีลา ยูมะโซ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ และนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางไปจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และตกแต่งภายในห้องสมุด ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ บ้านละโอ  หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ บ้านตืองอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส