ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

29 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 8 บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลเพิ่มเติม http://library.yru.ac.th/page/1301