รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565

19 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 (ช่วงเช้า) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลาโดยมีผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เฝ้ารับเสด็จฯ 

          (ช่วงบ่าย) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 บ้านสะป๋อง หมู่ที่ 3 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เฝ้ารับเสด็จฯ 

         และเมื่อวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านไอร์จาดา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จฯ 

#นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ